Algemene Ledenvergadering

De komende ALV wordt gehouden op 28 november 2020, 09.30 -12.00 uur

Online vergadering

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFL op zaterdag 28 november die dit jaar geheel online zal verlopen vanwege de Coronamaatregelen.

Online Vergadering
Vanwege het digitaliseren van de ALV hebben we besloten om deze najaars-ALV een vooral informerend karakter te geven. De voorjaars-ALV van 2021 heeft een besluitvormend karakter. Aangezien de ALV slechts eenmaal per jaar wordt georganiseerd staan afrondende stukken van 2019 (jaarrekening en jaarverslag 2019) wel ter besluitvorming op de agenda. 
De termijn van de voorzitter wordt wegens deze uitzonderlijke situatie bij besluit van het bestuur verlengd tot de voorjaars-ALV (uiterlijk 1-4-2021). 

Aanmelden
Wij stellen je aanwezigheid bij deze online ALV zeer op prijs! We verzoeken je aan te melden voor de ALV vóór 26 november 2020. Voor deelname ontvang je een punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL. Aanmelden kan via de portal. Ga naar www.MijnKNGF.nl en schrijf je in. Je ontvangt dan een link voor de Teams vergadering.

Vragen
Voor een zorgvuldige behandeling van alle vragen, verzoeken we je uiterlijk 26 november deze in te dienen via info@nvfl.nl. Tijdens de ALV zullen we de ingekomen vragen beantwoorden en daarna op de website beschikbaar stellen.

Wij zien je graag de 28e.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de NVFL

Joeri Gilissen
Voorzitter NVFL

Agenda Algemene Ledenvergadering NVFL

Programma:
•    09.30 uur inloggen digitale Algemene Ledenvergadering
•    10.00-12.00 uur Algemene Ledenvergadering

Leden ontvangen een uitnodiging.

 1. Welkom voorzitter en vaststellen agenda 
 2. Mededelingen en ingekomen post 
 3. Notulen ALV 23 november 2019  (ter besluitvorming) 
 4. Jaarverslag 2019 (ter besluitvorming) 
 5. Financieel jaarverslag 2019 (ter besluitvorming)
  - Inhoud en toelichting
  Verslag kascommissie
  - Decharge bestuur voor gevoerde financiële beleid 
 6. Beleidsvoornemens NVFL 2021 (ter bespreking)
 7. Begroting 2021, inclusief contributievoorstel (ter bespreking)
 8. Regioplan hervorming  (ter bespreking)  
 9. Bestuurssamenstelling:
  -  Aanblijven J. Gilissen als voorzitter tot officiële herverkiezing voorjaars ALV 2021
  - Aftreden B. Nauta als algemeen bestuurslid
 10. Rondvraag en sluiting 

De diverse documenten behorende bij de agendapunten zijn, na inloggen, te downloaden via de link onder de betreffende agendapunten.

Inschrijven

Trefwoorden: