NVFL voorjaars-ALV op 31 maart

16 mrt 2021
De Algemene Ledenvergadering zal online plaatsvinden

Schrijf je meteen in!


Beste collega,

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFL op woensdag 31 maart die dit jaar geheel online zal verlopen vanwege de Coronamaatregelen. 

Datum: woensdag 31 maart 2021
Locatie vergadering: Online via Microsoft Teams

Programma:

  • 19.15 uur inloggen digitale Algemene Ledenvergadering
  • 19.30-21.30 uur Algemene Ledenvergadering

Aanmelden
Wij stellen je aanwezigheid bij deze online ALV zeer op prijs! We verzoeken je aan te melden voor de ALV vóór 29 maart aanstaande. Voor deelname ontvang je een punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL. Aanmelden kan via www.MijnKNGF.nl. Met de definitieve bevestiging ontvang je een vergaderlink.

Vragen
Voor een zorgvuldige behandeling van alle vragen, verzoeken we je deze uiterlijk 29 maart in te dienen via info@nvfl.nl. Tijdens de ALV zullen we de ingekomen vragen beantwoorden en daarna op de website beschikbaar stellen.
Wij zien je graag de 31e.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de NVFL
Joeri Gilissen, Voorzitter NVFL

Aftreden M. Daelmans als secretaris 


Beste leden,

De afgelopen 3,5 jaar heb ik mij volledig en met veel plezier ingezet voor de NVFL. Echter hebben er de afgelopen 2 maanden ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden in de familiaire kring, waardoor ik heb moeten besluiten om mijn functie als secretaris en bestuurslid van de NVFL per direct neer te leggen.
Graag wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik heb ontvangen.

Hartelijke groet,
Martina Daelmans

Agenda Online ALV 


Datum: 31 maart 2021
Locatie: Online via Microsoft Teams
Aanvang: 19.30 uur
Livestream geopend vanaf 19.15 uur via Microsoft Teams

 

1. Welkom voorzitter en vaststellen agenda 
2. Mededelingen en ingekomen post 
3. Notulen ALV 28 november 2020 (ter besluitvorming)
4. NVFL Jaarverslag incl. financiën 2020  (ter besluitvorming)
5. Financieel jaarverslag 2020 (ter besluitvorming)

  • Inhoud en toelichting
  • Verslag kascommissie
  • Decharge bestuur voor gevoerde financiële beleid

6. Beleidsvoornemens NVFL 2021 (ter besluitvorming)
7. Begroting 2021, inclusief contributievoorstel
    (ter besluitvorming)
8. Regioplan hervorming (ter besluitvorming)
9. Bestuurssamenstelling:

  • Aftreden M. Daelmans als secretaris 
  • Verlenging bestuurstermijn J.N. Gilissen tot 1 juni 2021, daarna niet herkiesbaar

10. Rondvraag en sluiting

Klik op de bovenstaande links om de bestanden direct te downloaden. Mocht het niet lukken met downloaden, dan zijn de stukken ook op te vragen via secretariaat@nvfl.nl.

Klik hier om je direct aan te melden

Trefwoorden: